Kaffaltii Liqii Akkamitti Shallaguu Danda’a? (2023)

Shallaggii

We recommend that you read this blog in English (opens in a new tab) for a better understanding.

Seensa

Karaa kaffaltii liqii keessan itti shallagdan barbaadaa jirtuu? Ji’a ji’aan liqii hangamii akka qabdu beekuun baajata kee karoorfachuu fi liqii sana kaffaluuf akka dandeessu mirkaneeffachuu si gargaaruu danda’a. Kaffaltii liqii shallaguu walxaxaa ta’uu danda’a, garuu odeeffannoo sirrii fi tarkaanfiiwwan salphaa muraasaan ji’a ji’aan liqii hangamii akka sirra jiru salphaatti adda baasuu dandeessa. Barreeffama kana keessatti, akkaataa kaffaltii liqii itti shallagdan ni ibsina, akkasumas gorsa gargaaraa ta’e ni kennina, kunis waliigaltee hundarra gaarii ta’e akka argattan mirkaneeffanna.

Seensa Shallaggii Kaffaltii Liqii

Kaffaltiin Liqii Maali?

Kaffaltiin liqii maallaqa liqeessaan liqeessaaf deebisee kaffaluuf dirqama qabudha. Yeroo baay’ee maallaqa murtaa’ee fi yeroo hunda kan kaffalamu yoo ta’u, kan akka ji’a ji’aan ykn waggaa waggaan kan kaffalamudha. Kaffaltiin liqii akkaataa idileetti ijoo fi dhala irraa kan ijaaramu yoo ta’u, ijoon maallaqa liqeeffame yoo ta’u, dhala ammoo baasii maallaqa liqeeffamuudha. Hanga kaffaltii liqii fi irra deddeebiin kaffaltii haala waliigaltee liqiitiin murtaa’a.

Kaffaltiin Liqii Maaliif Barbaachisaa?

Qabxii liqii gaarii qabaachuuf yeroon kaffaltii liqii yeroon raawwachuun barbaachisaa dha. Qabxiin liqii gaariin carraa hedduu kan akka liqii gara fuulduraatti dhala gadi aanaa, kaardii liqii irratti haala fooyya’aa, fi dandeettii mana jireenyaa kireeffachuu illee banuu danda’a.

Wantoonni Kaffaltii Liqii Dhiibbaa Qaban Maali?

Wantoonni kaffaltii liqii irratti dhiibbaa geessisan hanga liqii, dhala, dheerina liqii fi qabxii liqii liqeessaa kan dabalatudha. Maallaqni liqii maallaqa waliigalaa liqeeffame yoo ta’u, dhala immoo dhibbeentaa liqii ijoo irratti dabalataan kaffalamuu qabuudha. Dheerinni liqii yeroo liqeessaan liqii sana deebisuu qabu yoo ta’u, qabxiin liqii liqeessaan isaas safartuu dandeettii liqii isaaniiti. Wantoonni kun hundi hanga kaffaltii liqii, akkasumas baasii waliigalaa liqii irratti dhiibbaa uumuu danda’u.

Gosoonni Liqii Adda Addaa Maali?

Liqiin bifa adda addaa hedduudhaan kan dhufu yoo ta’u, kunis kaayyoo liqii fi fedhii nama liqeesse irratti hundaa’a. Walumaagalatti liqiin bakka gurguddoo lamatti qoodamuu danda’a: wabii fi wabii hin qabne. Liqiin wabii qabu kanneen liqii sana wabii ta’uuf wabii kan akka manaa ykn konkolaataa barbaadaniidha. Liqiin wabii hin qabne ammoo wabii kamiyyuu kan hin barbaanne yoo ta’u, dandeettii liqii fudhataa qofa irratti kan hundaa’edha. Gosoonni liqii biroo liqii barattootaa, liqii daldalaa fi liqii dhuunfaa kan dabalatudha. Tokkoon tokkoon gosti liqii haalawwanii fi dambiiwwan mataa isaanii waan qabaniif murtoo kennuu dura garaagarummaa jiru hubachuun barbaachisaa dha.

Garaagarummaan Apr fi Dhala Maali?

Sadarkaan Dhibbeentaa Waggaa (APR) fi safartuun dhala jechoota lama yoo ta’an yeroo baay’ee wal jijjiiruun kan itti fayyadaman yoo ta’u, dhugumatti garuu baay’ee adda. Dhala jechuun maallaqa liqii maallaqa liqii fudhachuuf kaffalamu keessaa dhibbeentaadha. Innis baasii maallaqa liqeessuu yoo ta’u yeroo baay’ee dhibbeentaadhaan ibsama. APR ammoo kaffaltii kamiyyuu ykn baasii biroo liqii waliin walqabatu dabalatee baasii waliigalaa maallaqa liqii fudhachuuf bahudha. Innis baasii waliigalaa liqii akka dhibbeentaa waggaatti ibsameedha. APR yeroo baayyee baasii dabalataa kan akka baasii cufiinsaa, kaffaltii ka’umsaa, fi baasii biroo liqii wajjin walqabatan waan of keessatti hammateef dhala caalaa ol’aanaadha.

Kaffaltii Liqii Shallaguu

Foormulaan Kaffaltii Liqii Shallaguu Maali?

Kaffaltii liqii shallaguu foormulaa armaan gadii fayyadamuun raawwatamuu danda’a:

P = L[c(1 + c)^n]/[(1 + c)^n - 1] .

Bakka P hanga kaffaltii, L hanga liqii, c dhala ji’aa, n immoo lakkoofsa kaffaltii ta’etti. Foormulaan kun kaffaltii ji’aa liqii kamiyyuu shallaguuf kan gargaaru yoo ta’u, hanga liqii, dhala, fi baay’ina kaffaltii kennameef.

Excel Fayyadamuun Kaffaltii Liqii Akkamitti Shallagdu?

Kaffaltii liqii Excel keessatti shallaguun adeemsa qajeelaa dha. Jalqabuuf, hanga liqii, dhala, fi yeroo liqii seelii barbaachisaa ta’etti galchuu qabda. Gatii kana erga qabaattee booda, kaffaltii liqii shallaguuf foormulaa armaan gadii fayyadamuu dandeessa:

PMT(saffisa, nper, pv, [fv], [gosa]) .

Eessa:

  • rate = dhala yeroo tokkoof
  • nper = lakkoofsa waliigalaa yeroo kaffaltii
  • pv = gatii ammaa (ykn hanga liqii) .
  • fv = gatii gara fuula duraa (ykn hafnaan kaffaltii dhumaa booda) .
  • gosa = yeroo kaffaltiin yeroon xumuramu (0 = dhuma yeroo, 1 = jalqaba yeroo) .

Fakkeenyaaf, liqii $10,000 kan dhala %5 fi yeroon liqii waggaa 5 yoo qabaatte, foormulaa armaan gadii kana seelii keessa galchita turte:

=PMT(0.05/12, 5*12, 10000) irratti kan argamu.

Kunis kaffaltii ji'aa liqii kanaaf kan shallagamu yoo ta'u, haala kana keessatti $193.33 ta'a.

Sagantaan Amortization Maali?

Sagantaan amortization gabatee kaffaltii yeroo yeroon liqii ykn liqaa biroo irratti raawwatamu ibsudha. Innis hanga kaffaltii ijoo fi dhala tokkoon tokkoon kaffaltii irratti kaffalame, akkasumas hafnaan erga tokkoon tokkoon kaffaltii raawwatamee booda agarsiisa. Gabatee kana keessattis hanga dhala waliigalaa umurii liqii sanaa keessatti kaffalame agarsiisa. Sagantaan amortization yeroon akkamitti liqiin akka kaffalamu hubachuuf meeshaa faayidaa qabu yoo ta’u, liqeessitoonni baajata isaanii haala kanaan karoorfachuuf gargaaruu danda’a.

Dhala Waliigalaa Liqii Irratti Kafalame Akkamitti Shallagda?

Dhala waliigalaa liqii irratti kaffalamu shallaguun adeemsa salphaadha. Jalqaba, maallaqa ijoo liqii sanaa murteessuu qabda, kunis maallaqa liqeessedha. Sana booda, dhala shallaguu qabda, kunis maallaqa ijoo akka dhalaatti kaffalamu keessaa dhibbeentaadha.

Deebi'ee Faayinaansii Liqii Maali fi Kaffaltii Liqii Akkamitti Dhiibbaa Qaba?

Liqii irra deebiin faayinaansii gochuu jechuun adeemsa liqii jiru liqii haaraa haala adda addaa qabuun bakka buusuuf taasifamuudha. Kunis dhala hir’isuuf, kaffaltii ji’aa gadi buusuuf ykn gosa liqii jijjiiruuf ta’uu danda’a. Yeroo liqii dheeressuufis irra deebiin faayinaansii gochuun kan danda’amu yoo ta’u, kunis kaffaltiin ji’aa gadi aanaa akka ta’u taasisa. Dhiibbaan liqii deebi’ee faayinaansii kaffaltii liqii irratti qabu haala liqii haaraa irratti hundaa’a. Yoo dhala gadi aanaa ta’e kaffaltiin ji’aa gadi aanaa ta’a. Yeroon liqii yoo dheerate kaffaltiin ji’aa gadi aanaa ta’a, garuu maallaqni waliigalaa umurii liqii sanaa keessatti kaffalamu ol’aanaa ta’a.

Wantoota Kaffaltii Liqii Irratti Dhiibbaa Qaban

Yeroon Liqii Kaffaltii Liqii irratti dhiibbaa akkamii qaba?

Yeroon liqii yeroo liqii deebisuuf fudhatudha. Kaffaltii liqii irratti dhiibbaa qaba sababiin isaas yeroon liqii hamma dheeratu yeroon liqii deebisuu qabda, kunis kaffaltiin ji’aa gadi aanaa jechuudha. Haa ta’u malee, yeroon liqii hamma dheeratu, umurii liqii sanaa irratti dhala baay’ee kaffalta. Kanaafuu, liqii hangam akka liqeeffannuu fi liqii deebisuuf yeroo hangamii akka fudhatu yeroo murteessan yeroo liqii ilaaluun barbaachisaadha.

Hanga Liqii Kaffaltii Liqii Dhiibbaa Akkamii Qaba?

Hanga liqii kaffaltii liqii murteessuuf waan guddaadha. Maallaqni liqii hamma olka’u kaffaltiin liqii ol’aanaa ta’a. Kunis kan ta’eef, liqeessaan maallaqa sana liqeessuu keessatti balaa isaan fudhachaa jiraniif beenyaan kaffalamuu waan qabuuf. Kaffaltiin liqii irrattis dhala, dheerina liqii, fi kaffaltii liqii waliin walqabatu kamiyyuu irratti dhiibbaa ni qabaata. Kaffaltii liqii yeroo murteessan wantootni kun hundi ilaalcha keessa galchuun ni barbaachisa.

Dhala Kaffaltii Liqii irratti dhiibbaa akkamii qaba?

Dhala hanga kaffaltii liqii murteessuuf waan ijoodha. Dhala hamma olka’een kaffaltiin liqii olka’aa ta’a. Faallaa kanaatiin dhala hamma gadi bu’u kaffaltiin liqii gadi bu’a. Sababni isaas dhala liqii irratti kaffalamu shallaguuf kan ooludha. Dhala hamma olka’een dhala baay’ee kan kaffalamu yoo ta’u, kaffaltiin liqii ol’aanaa ta’a. Kanaafuu, yeroo liqii ilaallu, dhala isaa fi kaffaltii liqii irratti dhiibbaa akkamii akka geessisu ilaaluun barbaachisaadha.

Gosti Liqii Kaffaltii Liqii irratti dhiibbaa akkamii qaba?

Gosti liqii kaffaltii liqii irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu danda’a. Fakkeenyaaf, liqiin safartuu murtaa’e yeroo liqii sanaaf dhala fi hanga kaffaltii murtaa’e kan qabaatu yoo ta’u, liqiin safartuu sirreeffamuu danda’u ammoo dhala jalqabaa gadi aanaa yeroon jijjiiramuu danda’u qabaachuu danda’a.

Garaagarummaan Liqii Dhala Dhaabbataa fi Dhala Jijjiiramaa Maali?

Liqiin dhala dhaabbataa liqii yeroo liqii sanaaf dhala murtaa’e qabudha. Kana jechuun liqeessaan ji’a ji’aan dhala meeqa akka kaffalan sirriitti ni beeka. Liqiin dhala jijjiiramaa qabu ammoo, dhala kan qabu yoo ta’u, adeemsa liqii sanaa keessatti jijjiiramuu danda’a. Kana jechuun, liqeessaan ji’a ji’aan dhala meeqa akka kaffalu sirriitti beekuu dhiisuu danda’a, sababiin isaas safartuun jijjiiramuu waan danda’uuf.

Shallaggii Kaffaltii Liqii fi Gosa Liqii

Kaffaltii Liqii Liqii Manaa Akkamitti Shallagdu?

Kaffaltii liqii liqii manaa shallaguuf foormulaa fayyadamuu gaafata. Foormulaan isaas akka armaan gadiitti:

M = P[r(1+r)^n]/[(1+r)^n-1].

Bakka M kaffaltii ji’aa, P hanga liqii ijoo, r dhala ji’aa, n immoo lakkoofsa kaffaltii ta’etti. Foormulaan kun liqii manaa dabalatee kaffaltii ji’aa gosa liqii kamiyyuu shallaguuf itti fayyadamuun ni danda’ama.

Kaffaltii Liqii Liqii Konkolaataa Akkamitti Shallagda?

Kaffaltii liqii liqii konkolaataa shallaguuf odeeffannoo muraasa barbaada. Jalqaba, hanga liqii, dhala fi yeroo liqii beekuu qabda. Odeeffannoo kanaan kaffaltii liqii shallaguuf foormulaa armaan gadii fayyadamuu dandeessu:

Kaffaltii Liqii = Hanga Liqii x Dhala x (1 + Dhala)^Yeroo Liqii / [(1 + Dhala)^Yeroo Liqii - 1].

Foormulaan kun kaffaltii ji’a ji’aan liqii konkolaataa shallaguuf itti fayyadamuun ni danda’ama. Baasii waliigalaa liqii shallaguuf kaffaltii ji’aa baay’ina kaffaltii yeroo liqii keessatti raawwatamuun baay’isuu dandeessa.

Liqii Barattootaaf Kaffaltii Liqii Akkamitti Shallagda?

Kaffaltii liqii liqii barattootaa shallaguun adeemsa salphaadha. Foormulaan kaffaltii liqii shallaguuf gargaaru akka armaan gadiitti ibsameera.

Kaffaltii Liqii = Hanga Liqii * Dhala / (1 - (1 + Dhala)^-N)

Bakka "Hanga Liqii" maallaqa waliigalaa liqii ta'etti, "Dhala" jechuun dhala waggaa liqii sanaa yoo ta'u, "N" ammoo lakkoofsa kaffaltii ti. Foormulaan kun kaffaltii ji’aa liqii dheerina yeroo kamiyyuu qabuuf shallaguuf itti fayyadamuun ni danda’ama.

Kaffaltii Liqii Liqii Dhuunfaa Akkamitti Shallagda?

Kaffaltii liqii dhuunfaa shallaguun adeemsa qajeelaa dha. Kaffaltii shallaguuf hanga liqii, dhala fi yeroo liqii beekuu qabda. Foormulaan kaffaltii shallaguuf gargaaru:

Kaffaltii = Hanga Liqii x (Dhala / (1 - (1 + Dhala)^-Yeroo))

Fakkeenyaaf, liqii $10,000 kan dhala %5 fi yeroo waggaa 5 yoo qabaatte kaffaltiin akka armaan gadiitti shallagama ture:

Kaffaltii = $10,000 x (0.05 / (1 - (1 + 0.05)^-5)) .

Kaffaltii = $10,000 x (0.05 / 0.6279) .

Kaffaltiin = $10,000 x 0.0799

Kaffaltii = $799.90

Kaffaltii = Hanga Liqii x (Dhala / (1 - (1 + Dhala)^-Yeroo))

Garaagarummaan Liqii Wabii fi Wabii Hin Qabne Maali?

Liqiin wabii qabu liqii wabiidhaan deeggaramee kan akka manaa ykn konkolaataati. Kana jechuun liqeessaan kaffaltii yoo raawwachuu dadhabe liqeessaan wabii sana qabachuun kasaaraa isaanii deebifachuu ni danda’a. Liqiin wabii hin qabne ammoo wabiidhaan kan hin deeggaramnee fi dandeettii liqii fudhataa qofa irratti kan hundaa’edha. Akka kanaan, liqiin wabii hin qabne akkaataa idileetti liqii wabii qabu caalaa dhala olaanaa qaba, sababiin isaas liqeessaan balaa guddaa fudhachaa jira.

Kaffaltii Liqii fi Karoora Faayinaansii

Kaffaltiin Liqii Baajata Dhuunfaa Dhiibbaa Akkamii Qaba?

Baajata dhuunfaa yoo ilaalle kaffaltiin liqii dhiibbaa guddaa qabaachuu danda’a. Liqii fudhachuun bittaa guddaa maallaqaan gargaaruuf ykn liqaa walitti qabuuf karaa gaarii ta’uu danda’a, garuu kaffaltiin liqii baajata keessan keessatti hammatamuu akka qabu yaadachuun barbaachisaadha. Guddina liqii fi dhala irratti hundaa’uun kaffaltiin liqii baajata keessan keessaa harka guddaa fudhachuu danda’a. Liqii fudhachuu kee dura kaffaltii liqii kaffaluu akka dandeessu mirkaneeffachuun barbaachisaa dha, sababiin isaas kaffaltiin dhabame bu'aa hamaa fiduu danda'a.

Kaffaltiin Liqii Qabxii Liqii irratti dhiibbaa akkamii qaba?

Kaffaltiin liqii qabxii liqii kee irratti dhiibbaa akkamii akka qabu hubachuun faayinaansii kee bulchuuf barbaachisaa dha. Yeroo kaffaltii yeroo raawwattu, liqeessitootaaf itti gaafatamummaa akka qabduu fi liqaa kee akka deebistu amanamuu akka dandeessu agarsiisa. Kunis liqii gara fuula duraa irratti dhala fi haala fooyya’aa argachuuf si gargaaruu danda’a. Gama biraatiin kaffaltii yoo darbite ykn liqii yoo hin kaffalle qabxii liqii kee irratti dhiibbaa hamaa geessisuu danda’a. Kaffaltiin yeroon booda kaffalamu hanga waggaa torbaatti gabaasa liqii keessan irratti turuu waan danda’uuf kaffaltii keessan irratti akka turtan mirkaneessuun barbaachisaadha.

Kaffaltiin Liqii Akkamitti Hir'isuu Danda'ama?

Kaffaltii liqii hir’isuun yeroo liqii dheeressuun, liqii sana irra deebi’anii maallaqaan gargaaruudhaan ykn kaffaltii dabalataa gochuudhaan galma ga’uu danda’a. Yeroo liqii dheeressuun kaffaltii ji’aa ni hir’isa, garuu hanga dhala waliigalaa umurii liqii sanaa keessatti kaffalamu ni dabala. Liqii irra deebiin faayinaansii gochuunis kaffaltii ji’aa hir’isuu danda’a, garuu kaffaltii fi baasii dabalataa of keessaa qabaachuu danda’a. Kaffaltii dabalataa gochuunis hafnaan liqii fi kaffaltii ji’aa hir’isuu danda’a, garuu kaffaltii dabalataa keessummeessuuf sirreeffama baajata barbaachisuu danda’a.

Karoora Kaffaltii Liqii Akkamitti Uumuu Danda'ama?

Karoora kaffaltii liqii uumuun kaffaltii liqii keessanii karaa gaarii irra akka turtan mirkaneessuuf karaa gaarii dha. Karoora kaffaltii uumuuf, hanga liqii kee waliigalaa, dhala fi dheerina liqii beekuu qabda. Odeeffannoo kana erga qabaattanii booda hanga kaffaltii ji’aa shallaguu dandeessu. Akkasumas shallaggii toora interneetii fayyadamuun hanga kaffaltii ji’aa murteessuuf si gargaaru ni dandeessa. Hanga kaffaltii ji’aa erga qabaattee booda karoora kaffaltii siif hojjetu uumuu dandeessa. Kaffaltii ofumaan saaguu dandeessa, ykn ji'a ji'aan kaffaltii harkaan raawwachuu dandeessa. Kaffaltiin yeroon booda kaffalamuun kaffaltii fi adabbii dabalataa fiduu waan danda’uuf kaffaltii keessan yeroon raawwachuu keessan mirkaneessuun barbaachisaa dha.

Dursee Kaffaltiin Kaffaltii Liqii Dhiibbaa Akkamii Qaba?

Dursee kaffaluun liqii hanga dhala waliigalaa umurii liqii sanaa keessatti kaffalamu irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu danda’a. Liqiin tokko dursee yeroo kaffalamu hafnaan ijoo ni hir’ata, kunis dabaree isaatiin hanga dhala liqii sana irratti kuufamu hir’isa. Kunis baasii waliigalaa liqii gadi bu’uu danda’a, sababiin isaas liqeessaan umurii liqii sanaa irratti dhala xiqqaa waan kaffaluuf.

References & Citations:

  1. What are student loan borrowers thinking? Insights from focus groups on college selection and student loan decision making (opens in a new tab) by CL Johnson & CL Johnson B O'Neill & CL Johnson B O'Neill SL Worthy…
  2. If you are employed by a government or not-for-profit organization, you may be able to receive loan forgiveness under the Public Service Loan Forgiveness�… (opens in a new tab) by FS Aid
  3. What does it cost to make a payment? (opens in a new tab) by D Humphrey & D Humphrey M Willesson & D Humphrey M Willesson T Lindblom…
  4. Personal loan users' mental integration of payment and consumption (opens in a new tab) by B Kamleitner & B Kamleitner E Kirchler

Gargaarsa Dabalataa Barbaadduu? Armaan Gaditti Blogwwan Mata Duree kanaan Walqabatan Muraasni

Waggaa Tokko Keessatti Guyyoota Meeqa?Falmii Bishaan-Alkoolii Keessatti Hamma Alkoolii Akkamitti Shallaguu Danda’a?Akkamitti Paawundii gara Kiiloogiraamitti Jijjiirama Faallaa kanaatiin?Ulfaatina Gaarii Akkamitti Shallaguu Danda'a?Gabatee Firikuweensii Mallattoo Maali?Cimina Furmaata Koolaa Akkamitti Argachuu Danda'a?

Fiiziksii

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated: 18/08/2023

Views: 5965

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.