Akkamitti Paawundii gara Kiiloogiraamaatti Jijjiirama Faallaa kanaatiin? (2023)

Shallaggii

We recommend that you read this blog in English (opens in a new tab) for a better understanding.

Seensa

Paawundii fi kiiloo giraama gidduutti jijjiiruun hojii gowwoomsaa ta'uu danda'a, keessumaa yeroo saffisa jijjiirraa sirrii hin beekne. Garuu hin yaadda'inaa isin uwwifnee jirra! Barreeffama kana keessatti adeemsa paawundii gara kiiloo giraamaatti jijjiiruu fi faallaa kanaa ibsina, kanaaf shallaggii isin barbaachisu salphaatti gochuu dandeessu. Adeemsa kana daran salphisuuf gorsaa fi malawwan gargaaran tokko tokkos ni kennina. Kanaafuu, akkaataa paawundii gara kiiloo giraamaatti jijjiiruu fi faallaa kanaatiin barachuuf yoo qophooftan, mee haa jalqabnu!

Seensa Paawundii fi Kiiloogiraama

Paawundiin Maali?

Paawundiin yuunitii safartuu ulfaatina safaruuf gargaarudha. Awunsii 16 ykn kiiloo 0.45 waliin walqixa. Yunaayitid Kingidam keessatti ulfaatinaaf yuunitii safartuu ofiisaa yoo ta'u, Ameerikaatti ammoo bifa avoirdupois jedhamuun kan itti fayyadamudha. Mallattoon paawundii tokkoof "lb" ykn "lbs" dha.

Kiiloo Maali?

Kiiloogiraamiin sirna meetirikii keessatti yuunitii ulfaatinaa yoo ta’u, ulfaatina bishaan liitira tokkoo wajjin walqixa. Sirna Yuunitii Idil-addunyaa (SI) keessatti yuunitii bu’uuraa ulfaatinaa yoo ta’u, ulfaatina Piroototaayipii Idil-addunyaa Kiiloogiraama (IPK) wajjin walqixa jedhamee ibsama. Kiiloogiraamiin yuunitii bu'uuraa SI qofa kan durtii SI (kiiloo) akka qaama maqaa isaatti qabudha. Kana jechuun kiiloogiraamiin yuunitii ulfaatinaa giraama 1,000 waliin walqixa ta’edha.

Garaagarummaan Paawundii fi Kiiloogiraama Maali?

Garaagarummaan paawundii fi kiiloo giraama gidduu jiru sirna impaayera keessatti paawundiin yuunitii ulfaatinaa yoo ta’u, kiiloo giraama ammoo sirna meetirikii keessatti yuunitii ulfaatinaa ta’uu isaati. Paawundiin tokko kiiloo 0.45359237 yoo ta'u, kiiloo tokko ammoo paawundii 2.20462262 waliin walqixa. Kana jechuun paawundiin tokko ulfaatina kiiloo tokkoo tilmaamaan dachaa 0.45 ta’a. Kanaafuu, yuunitii lamaan gidduutti yeroo jijjiirru paawundiin tokko kiiloo tokko gadi ta’uu isaa yaadachuun barbaachisaadha.

Maaliif Paawundii fi Kiiloogiraama Jijjiiruun Barbaachisa?

Paawundii fi kiiloo giraama gidduutti jijjiiruun sababoota hedduudhaaf barbaachisaa dha. Fakkeenyaaf, yeroo ulfaatina wanta tokkoo safarnu, hamma sirrii ta’e paawundii fi kiiloo giraama lamaan beekuun barbaachisaadha. Keessattuu yeroo doonii idil-addunyaa ilaallu kun dhugaadha, sababiin isaas biyyoonni adda addaa yuunitii safartuu adda addaa fayyadamu. Paawundii fi kiiloo giraama gidduutti jijjiiruuf, foormulaa armaan gadii fayyadamuun ni danda’ama:

Kiiloo giraama 1 = 2.2046226218 paawundii1 paawundii = 0.45359237 kiiloo giraama

Foormulaan kun salphaatti yuunitii safartuu lamaan gidduutti jijjiiruuf fayyadamuun ni danda’ama. Fakkeenyaaf, wanti tokko ulfaatina kiiloo giraama 10 yoo ta’e, 10 2.2046226218n baay’isuun gara paawundiitti jijjiiruun ni danda’ama, kunis bu’aa paawundii 22.046226218 argamsiisa. Haaluma walfakkaatuun wanti tokko yoo ulfaatina paawundii 10 qabaate 10 0.45359237n baay’isuun gara kiiloo giraamaatti jijjiiruun ni danda’ama, kunis bu’aa kiiloo giraama 4.5359237 argamsiisa.

Haalota Waliigalaa Paawundii gara Kiiloogiraamiitti ykn Faallaa kanaatiin Jijjiiruun Si barbaachisuu Ta'an Maali?

Dameewwan saayinsii fi injinariingii hedduu keessatti yeroo baayyee paawundii fi kiiloo giraama gidduutti jijjiiruun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf, yeroo ulfaatina wanta tokkoo safarnu, ulfaatina sirrii paawundii fi kiiloo giraama lamaan beekuun barbaachisaadha. Paawundii irraa gara kiiloo giraamaatti jijjiiruuf foormulaan akka armaan gadiitti argama:

(Video) Sjogren's: The Second Most Common Cause of Dysautonomia

1 paawundii = 0.453592 kiiloo giraama

Faallaa kanaatiin kiiloo irraa gara paawundiitti jijjiiruuf foormulaan akka armaan gadiitti argama:

Kana malees, safartuu ulfaatinaa yeroo ilaallu, paawundii 1 awunsii 16, kiiloo giraamaan giraama 1000 waliin walqixa ta’uu yaadachuun barbaachisaadha.

Paawundii gara Kiiloogiraamiitti jijjiiruu

Qabxiin Jijjiirraa Paawundii gara Kiiloogiraamiitti Maali?

Qabxiin jijjiirraa paawundii gara kiiloo giraamaatti paawundii 1 = kiiloo giraama 0.45359237 dha. Kana jechuun paawundii tokkoof kiiloo giraama 0.45359237 waliin wal gitu jira jechuudha. Paawundii gara kiiloo giraamaatti jijjiiruuf, lakkoofsa paawundii 0.45359237n baay’isuu qofa. Fakkeenyaaf, yoo paawundii 10 qabaatte, 10 0.45359237n baay’istee kiiloo 4.5359237 argatta turte.

Akkamitti Paawundii gara Kiiloogiraamiitti Jijjiira?

Paawundii gara kiiloo giraamaatti jijjiiruun adeemsa salphaadha. Kana gochuuf foormulaa armaan gadii fayyadamuu dandeessa:

1 paawundii = 0.453592 kiiloo giraama

Paawundii gara kiiloo giraamaatti jijjiiruuf, lakkoofsa paawundii 0.453592n baay’isuu qofa. Fakkeenyaaf, yoo paawundii 10 qabaatte 10 0.453592n baay’istee kiiloo 4.53592 argatta turte.

Yeroo Paawundii gara Kiiloogiraamiitti Jijjiirnu Dogoggoroonni Baay'inaan Irraa Of Eeguu Qaban Maali?

Paawundii fi kiiloo giraama gidduutti jijjiiruun gowwoomsaa ta'uu danda'a, yoo foormulaa hin beekne dogoggora hojjechuun salphaadha. Sirrummaa mirkaneessuuf foormulaa sirrii fayyadamuun barbaachisaa dha. Foormulaan paawundii gara kiiloo giraamaatti jijjiiruu akka armaan gadiitti ibsameera.

1 paawundii = 0.453592 kiiloo giraama
(Video) Physical Therapy Strategies for People with Dysautonomia

Paawundii irraa gara kiiloo giraamaatti jijjiiruuf, lakkoofsa paawundii 0.453592n baay’isuu qofa. Fakkeenyaaf, yoo paawundii 10 qabaatte 10 0.453592n baay’istee kiiloo 4.53592 argatta turte.

Faallaa kanaatiin kiiloo irraa gara paawundiitti jijjiiruuf lakkoofsa kiiloo giraama 0.453592tti hiramta. Fakkeenyaaf, yoo kiiloo 4.53592 qabaatte, 4.53592 0.453592tti hiramtee paawundii 10 argatta.

Foormulaan paawundii gara kiiloo giraamaatti jijjiiruu foormulaa kiiloo gara paawundiitti jijjiiruu irraa adda ta'uu yaadachuun barbaachisaadha. Yoo foormulaa dogoggoraa fayyadamte bu'aa sirrii hin taane argatta.

Yeroo Paawundii gara Kiiloogiraamiitti Jijjiirtan Deebii Keessan Akkamitti Ilaaltan?

Yeroo paawundii gara kiiloo giraamaatti jijjiirtu deebii kee ilaaluuf, foormulaa armaan gadii fayyadamuu dandeessa:

1 paawundii = 0.453592 kiiloo giraama

Foormulaa kana fayyadamuuf, lakkoofsa paawundii 0.453592n baay’isuun lakkoofsa kiiloo giraama walqixa ta’e argachuu qofa. Fakkeenyaaf, paawundii 10 gara kiiloo giraamaatti jijjiiruu yoo barbaadde, 10 0.453592n baay’ifta, kunis kiiloo 4.53592 siif kenna.

Kiiloogiraama gara Paawundiitti jijjiiruu

Qabxiin Jijjiirraa Kiiloogiraama gara Paawundii Maali?

Qabxiin jijjiirraa kiiloo gara paawundii kiiloo giraama 1 = 2.20462262 paawundii dha. Kana jechuun kiiloo tokkoof paawundii 2.20462262 ta'a. Kiiloogiraama gara paawundiitti jijjiiruuf, lakkoofsa kiiloo giraama 2.20462262n baay’isuu qofa. Fakkeenyaaf, yoo kiiloo 5 qabaatte, 5 2.20462262n baay’istee paawundii 11.023113 argatta turte.

Kiiloogiraama gara Paawundiitti Akkamitti Jijjiiruuf?

Kiiloogiraama gara paawundiitti jijjiiruun adeemsa salphaadha. Kana gochuuf foormulaa armaan gadii fayyadamuu dandeessa:

Kiiloo giraama 1 = 2.2046226218 paawundii

Foormulaan kun lakkoofsa kiiloo giraama kamiyyuu gara paawundiitti jijjiiruuf itti fayyadamuun ni danda’ama. Fakkeenyaaf, kiiloo 5 gara paawundiitti jijjiiruu yoo barbaadde, 5 2.2046226218n baay’ifta, kunis paawundii 11.023113109 siif kenna.

Yeroo Kiiloogiraama gara Paawundiitti Jijjiirnu Dogoggoroonni Baay'inaan Irraa Of Eeguu Qaban Maal Fa'a?

Kiiloogiraama gara paawundiitti jijjiiruun hojii barame yoo ta’u, dogoggora uumamuu danda’u beekuun barbaachisaadha. Dogoggora baay’inaan mul’atu keessaa tokko kiiloo giraama 2.2n baay’isuu dagachuudha. Sababni isaas kiiloo giraama 1 paawundii 2.2 waliin walqixa waan ta'eef. Sirrummaa mirkaneessuuf foormulaa armaan gadii fayyadamuun barbaachisaa dha:

Paawundii = Kiiloogiraama x 2.2

Dogoggorri biraa irraa fagaachuu qabnu deebii lakkoofsa guutuu dhiyoo jirutti naannessuu dagachuudha. Kun barbaachisaa dha sababiin isaas deebiin isaa lakkoofsa guutuu ta’uu qaba malee kurnyee ta’uu hin qabu. Sirrummaa mirkaneessuuf deebii gara lakkoofsa guutuu dhiyootti naannessu barbaachisaadha.

Yeroo Kiiloo gara Paawundiitti Jijjiirtan Deebii Keessan Akkamitti Ilaaltu?

Yeroo kiiloo gara paawundiitti jijjiirtu deebii kee ilaaluuf, foormulaa armaan gadii fayyadamuu dandeessa:

Kiiloo giraama 1 = 2.2046226218 paawundii

Lakkoofsa kiiloo giraama 2.2046226218n baay’isuun lakkoofsa paawundii walqixa ta’e argachuu qofa. Fakkeenyaaf, kiiloo 5 gara paawundiitti jijjiiruu yoo barbaadde, 5 2.2046226218n baay’ifta, kunis paawundii 11.0231131 siif kenna.

Fayyadama Paawundii fi Kiiloogiraama Jijjiiruu

Paawundii fi Kiiloogiraama Jijjiiruun Akkamitti Nyaata Nyaachuu Keessatti Fayyada?

Paawundii fi kiiloo giraama jijjiiruun kutaa nyaata bilcheessuu keessatti barbaachisaa dha, sababiin isaas qophiin nyaataa baay’een yuunitii safartuu tokkoon ykn isa kaan keessatti barreeffama. Lamaan gidduutti jijjiiruuf foormulaa armaan gadii fayyadamuun ni danda’ama:

Kiiloo giraama 1 = 2.20462262 paawundii1 paawundii = 0.45359237 kiiloo giraama

Foormulaan kun ulfaatina kamiyyuu yuunitii tokko irraa gara isa kaaniitti jijjiiruuf kan oolu yoo ta’u, bilcheessitoonni wantoota qophii nyaataa isaaniif barbaachisan sirritti akka safaraniif kan taasisudha.

Sochii qaamaa fi Fiitness keessatti Paawundii fi Kiiloogiraama Jijjiiruun Akkamitti Fayyadamaa?

Paawundii fi kiiloo giraama gidduutti jijjiiruun sochii qaamaa fi dandeettii qaamaa barbaachisaa waan ta'eef, guddina sirritti hordofuuf waan dandeessisuufi. Foormulaan lamaan gidduutti jijjiiruuf gargaaru salphaadha: kiiloogiraama tokko paawundii 2.2 wajjin walqixa. Kana jechuun yoo kiiloo irraa gara paawundiitti jijjiiruu barbaadde, salphaatti lakkoofsa kiiloo giraama 2.2n baay’ifta. Faallaa kanaatiin, yoo paawundii irraa gara kiiloo giraamaatti jijjiiruu barbaadde, lakkoofsa paawundii 2.2n hiramta.

Fakkeenyaaf, kiiloo giraama 10 gara paawundiitti jijjiiruu yoo barbaadde, 10 2.2n baay’iftee, paawundii 22 argatta. Haaluma walfakkaatuun paawundii 22 gara kiiloo giraamaatti jijjiiruu yoo barbaadde 22 2.2tti hiramtee kiiloo 10 argatta.

Foormulaan paawundii fi kiiloo giraama gidduutti jijjiiruuf koodii akka armaan gadiitti bakka bu’uu danda’a:

kiiloo giraama = 10 haa ta’u;haa paawundii = kiiloo giraama * 2.2; // 22 haa paawundii = 22;mee kiiloo giraama = paawundii / 2.2; // 10. 10.

Industiriiwwan Maal Jijjiirraa Paawundii fi Kiiloogiraama Jidduutti Fayyadamu?

Industiriiwwan hedduun jijjiirraa paawundii fi kiiloo giraama gidduutti fayyadamu, kanneen akka indaastirii nyaataa, indaastirii yaalaa fi indaastirii fiitness. Fakkeenyaaf, indaastirii nyaataa keessatti yeroo baay’ee qophiin nyaataa wantoota qophaa’an paawundii ykn kiiloogiraamaan safaramuu waan barbaaduuf, lamaan gidduutti jijjiiruu danda’uun barbaachisaa dha. Industirii yaalaa keessatti hakiimonni fi narsoonni ulfaatina dhukkubsataa tokkoo paawundii ykn kiiloogiraamaan sirritti safaruu danda’uu qabu.

Meeshaaleen Jijjiirraa fi Qabeenyi Paawundii fi Kiiloogiraamaaf Argamu Tokko Tokko Maali?

Paawundii fi kiiloo giraama gidduutti jijjiiruuf yeroo jennu meeshaaleen fi qabeenyi adda addaa ni jiru. Fakkeenyaaf, shallaggii onlaayinii fayyadamuun yuunitii safartuu lamaan gidduutti saffisaa fi salphaatti jijjiiruun ni danda’ama.

Fakkeenyonni Qabatamaa Paawundii fi Kiiloogiraama Jijjiiruu Maali?

Paawundii fi kiiloo giraama gidduutti jijjiiruun hojiiwwan hedduu keessatti hojii barame dha. Kana gochuuf foormulaa armaan gadii fayyadamuu dandeessu: 1 kilogram = 2.2046226218 pounds. Kunis akka armaan gadiitti koodiidhaan barreeffamuu danda’a:

kg = 2.2046226218 haa ta’u;haa paawundii = kg * 2.2046226218;

Foormulaan kun lakkoofsa kiiloo giraama kamiyyuu gara paawundiitti jijjiiruuf, ykn faallaa kanaatiin jijjiiruun ni danda’ama. Fakkeenyaaf, kiiloo giraama 10 gara paawundiitti jijjiiruu yoo barbaadde, koodii armaan gadii fayyadamta:

kg = 10 haa ta’u;haa paawundii = kg * 2.2046226218;

Kunis paawundii 22.046226218 argamsiisa.

References & Citations:

Gargaarsa Dabalataa Barbaadduu? Armaan Gaditti Blogwwan Mata Duree kanaan Walqabatan Muraasni

Jijjiirraa Yuunitii Dheerinni Raashiyaa Akkamitti Fayyadama?Akkamitti Yuunitii Dhiibbaa Gidduu Jijjiira?Akkamitti Paawundii Gara Inchiitti Jijjiira?Safartuu Sirna Raashiyaa Durii Keessatti Akkamitti Olka'iinsa Shallaguu Danda'a?Akkamitti Yuunitii Bal’ina Impeeriyaalii fi Meetirikii gidduutti Jijjiirama?

Fiiziksii

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 29/07/2023

Views: 5967

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.