Akkamitti Dhala Walmakaa Shallaguu Danda’a? (2023)

Shallaggii

We recommend that you read this blog in English (opens in a new tab) for a better understanding.

Seensa

Akkaataa dhala walmakaa itti shallagamu hubachuuf barbaadduu? Yoo akkas ta'e bakka sirrii dhufte. Dhala walmakaa meeshaa cimaa qusannoo fi invastimantii kee guddisuuf si gargaaruu danda’uudha. Garuu akkamitti shallagdu? Barreeffama kana keessatti yaad-rimee dhala walmakaa ibsina, qajeelfama tartiiba tartiiba shallaguuf si gargaaru ni kennina. Akkasumas faayidaa fi miidhaa dhala walmakaa irratti mari'anna, gorsa tokko tokkos akka gaariitti akka itti fayyadamtan isin gargaaru ni kennina. Kanaafuu, waa'ee dhala walmakaa caalaatti baruuf yoo qophooftan, mee haa jalqabnu.

Hiika Dantaa Walmakaa

Dhala Walmakaa Maali?

Dhala walmakaa jechuun dhala ijoo jalqabaa irratti akkasumas dhala kuufamaa yeroowwan darbanii irratti shallagamudha. Innis bu’aa dhala deebi’anii invast gochuudha, kaffaluun osoo hin taane, dhala yeroo itti aanu sana booda ijoo fi dhala yeroo darbee irratti akka argamuuf. Kana jechuun, dhala walmakaa dhala irratti dhaladha.

Dhala Walmakaa Akkamitti Hojjeta?

Dhala walmakaa jechuun dhala ijoo jalqabaa fi akkasumas dhala kuufamaa yeroowwan darbanii irraa argamu dha. Innis kan shallagamu maallaqa ijoo jalqabaa tokkoon dabaluudhaan dhala waggaa ol kaafame gara lakkoofsa yeroo kompaawundii tokko hir’isuun baay’isuudhaani. Fakkeenyaaf, yoo kaffaltiin jalqabaa $100 fi dhala waggaa %10 qabaatte, sana booda waggaa tokko booda, $110 qabaatta. Waggaa lama booda doolaara 121 qabaatta, fi kkf. Dhala walmakaa yeroon maallaqa kee guddisuuf meeshaa cimaadha.

Dhala Walmakaa Dhala Salphaa irraa Akkamitti Adda?

Dhala walmakaa dhala salphaa irraa kan adda ta’e maallaqa ijoo fi dhala kuufamaa yeroowwan darbanii irratti kan shallagamu ta’uu isaati. Kana jechuun dhala yeroo tokko keessatti argame ijootti dabalamee, dhala yeroo itti aanu ammoo ijoo dabale irratti shallagama. Adeemsi kun itti fufee kan jiru yoo ta’u, yeroon darbaa deemuun dhala argachuun ol’aanaa ta’a. Faallaa kanaatiin dhala salphaan kan shallagamu maallaqa ijoo qofa irratti malee yeroon hin kuufamu.

Faayidaan Dhala Walmakaa Maali?

Dhala walmakaa meeshaa cimaa yeroon qusannoo kee guddisuuf si gargaaruu danda’uudha. Dhala invastimantii jalqabaa keessan irratti argattan deebisee invast gochuudhaan hojjeta, kanaaf dhala duraan argattan irraa dhala argachuu dandeessu. Kunis dhala salphaa caalaa saffisaan qusannoo kee akka ijaartu si gargaaruu danda’a, sababiin isaas dhala invastimantii jalqabaa kee irraa argatte deebi’ee invast godhamee mataan isaa dhala argata. Dhala walmakaa yeroon qusannoo kee guddisuuf karaa gaarii ta’uu danda’a, sababiin isaas dhala invastimantii jalqabaa kee irraa argatte deebi’ee invast godhamee ofii isaatii dhala argata.

(Video) Dubartiin tokko marsaa laguu booddee guyyaa meeqaffaatti ulfaa'uu dandeessi? #yookoodoctor #7024

Miidhaan Dhala Walmakaa Maali?

Dhala walmakaa qusannoo kee guddisuuf karaa gaarii ta’uu danda’a, garuu hanqina tokko tokkos qaba. Liqii dhala walmakaa qabu yeroo fudhattu, bu’uuraan dhala duraan kuufamte irratti dhala kaffalaa jirta. Kunis bu’aa kubbaa qorraa (snoball effect) kan fiduu danda’u yoo ta’u, hammi dhala liqii ati qabdu yeroon darbaa deemuun haalaan dabaluu danda’a.

Dhala Walmakaa Shallaguu

Foormulaan Dhala Walmakaa Maali?

Dhala walmakaa jechuun dhala ijoo jalqabaa fi akkasumas dhala kuufamaa yeroowwan darban kuufama ykn liqii irratti shallagamuudha. Foormulaan dhala walmakaa A = P (1 + r/n) ^ nt yoo ta’u, A hanga maallaqa waggaa n booda kuufame, P maallaqa ijoo, r dhala waggaa, n immoo lakkoofsa of dachaa dhala waggaatti walitti dabalama. Koodiblookiin foormulaa akka armaan gadiitti:

A = P (1 + r/n) ^ nt

Gatii Fuulduraa Invastimantii Akkamitti Shallagda?

Gatii invastimantii tokkoo gara fuula duraa shallaguun karoora faayinaansii keessatti kutaa barbaachisaa dha. Gatii invastimantii gara fuula duraa shallaguuf, foormulaa armaan gadii fayyadamuu qabda:

Gatii Fuulduraa = Gatii Ammaa * (1 + Sadarkaa Dhala) ^ Baay’ina Yeroo

Bakka gatiin ammaa maallaqa ati invast gootu ta’etti, dhala jechuun bu’aa invastimantii irraa argattu jettee eegdu yoo ta’u, baay’inni yeroowwanii immoo yeroo dheeraa invastimantii sana qabachuuf karoorfattedha. Gatii barbaachisoo ta’an cufuudhaan, gatii invastimantii keetii gara fuula duraa shallaguu dandeessa.

Gatii Ammaa Invastimantii Akkamitti Shallagda?

Gatii ammaa invastimantii tokkoo shallaguun bu’aa invastimantii tokko irraa argamuu danda’u murteessuuf tarkaanfii barbaachisaa dha. Foormulaan gatii ammaa invastimantii tokkoo shallaguuf gargaaru akka armaan gadiitti ibsameera.

PV = FV / (1 + r)^n

Bakka PV gatii ammaa ta’etti, FV gatii gara fuula duraa, r saffisa bu’aa, n immoo baay’ina yeroo ti. Gatii ammaa invastimantii tokkoo shallaguuf jalqaba gatii invastimantii gara fuula duraa, saffisa bu’aa fi baay’ina yeroo murteessuu qabda. Gatiiwwan kun erga beekaman booda, gatiiwwan ammaa gatiiwwan foormulaa keessatti cufuun shallagamuu danda'a.

Omishni Dhibbeentaa Waggaa Maali?

Bu’aan dhibbeentaa waggaa (APY) meetirikii bu’aa waliigalaa invastimantii tokkoo yeroo waggaa tokkoo keessatti argamu safaruuf gargaarudha. Dhiibbaa dhala walmakaa tilmaama keessa galcha, kunis dhala ijoo fi dhala yeroon kuufame irratti argamudha. APYn dhibbeentaadhaan kan ibsamu yoo ta’u, hanga dhala waliigalaa argame maallaqa ijootti hiruun kan shallagamudha. APY meeshaa invastimantii adda addaa walbira qabuuf faayidaa qabu yoo ta’u, invastaroota maallaqa isaanii eessatti akka invast godhan murtoo sirrii ta’e akka murteessan gargaaruu danda’a.

Sadarkaa Waggaa Bu'a qabeessa Akkamitti Shallagdu?

Safartuu waggaa bu’a qabeessa (EAR) shallaguun baasii dhugaa maallaqa liqii hubachuuf tarkaanfii barbaachisaa dha. EAR shallaguuf, jalqaba reetii waggaa maqaa (NAR) fi baay’ina yeroowwan walnyaatinsaa waggaatti murteessuu qabda. NAR dhala liqii ibsame yoo ta’u, baay’inni yeroo walnyaatinsaa waggaatti ammoo irra deddeebiin dhala shallagamee ijoo irratti dabalamuudha. Gatii lamaan kana erga qabaattee booda, EAR shallaguuf foormulaa armaan gadii fayyadamuu dandeessa:

GURRAA = (1 + (NAR/n))^n - 1

Bakka n lakkoofsa yeroowwan walnyaatinsaa waggaatti. EARn baasii dhugaa maallaqa liqeessuuti, sababiin isaas irra deddeebiin kompaawundii tilmaama keessa galcha. Filannoo liqii adda addaa yeroo walbira qabnu EAR hubachuun barbaachisaa dha, sababiin isaas haala maallaqaa keessaniif murtoo hundarra gaarii ta’e akka gootan isin gargaaruu danda’a.

Wantoota Dantaa Walmakaa Irratti Dhiibbaa Qaban

Dhiibbaan Dhala Dhala Walmakaa Irratti Qabu Maali?

Dhala dhala walmakaa irratti dhiibbaa guddaa qaba. Akkuma dhala dabalaa deemuun hammi dhala kompaawundii argamuus dabalaa deema. Sababni isaas, dhala olka’aa ta’een yeroon darbaa deemuun maallaqni maallaqa ijoo irratti argamu baay’ee waan ta’eef. Fakkeenyaaf, yoo dhala %5 ta’e, hangi dhala walmakaa yeroo murtaa’e keessatti argame yoo dhala %3 ta’e caalaa ol’aanaa ta’a. Kanaafuu, dhala olka’aa yoo ta’e yeroon darbaa deemuun maallaqa ijoo irratti maallaqni baay’ee argama.

Yeroon Compounding Interest Compound irratti dhiibbaa akkamii qaba?

Yeroon walmakaa (compounding period) yeroo dhala walmakaa (compounding period) waan barbaachisaa dha. Innis irra deddeebiin dhala sun maallaqa ijoo irratti itti dabalamuudha. Yeroon kompaawundii baay’ee yoo baay’ate dhala baay’ee argama. Fakkeenyaaf, yeroon walnyaatinsaa ji’a ji’aan yoo murtaa’e, yeroon walnyaatinsa waggaatti yoo saagame caalaa dhala argatu ol ta’a. Sababni isaas, dhala yeroo tokkoon tokkoon isaanii keessatti argamu maallaqa ijoo irratti waan dabalamuufi, kanaanis hanga dhala yeroo itti aanutti argamu ni dabala. Kanaafuu, yeroon kompaawundii baay’inaan argamuun dhala baay’ee argama.

Invastimantiin Jalqabaa Dhala Walmakaa irratti Dhiibbaa Akkamii Qaba?

Dhala walmakaa jechuun dhala invastimantii jalqabaa irraa argame, dabalataan dhala dhala duraan argame irraa argamu dha. Kana jechuun maallaqni jalqaba irratti invast godhame baay’ee yeroon darbee dhala argachuun ni danda’ama. Invastimantiin jalqabaa akkuma dabalaa deemuun hammi dhala argamuus ni dabala, kunis bu’aan waliigalaa invastimantii guddaa argamsiisa.

Dhiibbaan Yeroon Dhala Walmakaa Irratti Qabu Maali?

Yeroon invastimantii tokkoo hamma dhala walmakaa argamu irratti dhiibbaa guddaa qaba. Yeroon dheeratu invastimantiin guddachuuf yeroo baay’ee fi dhala walmakaa argachuun ni danda’ama. Sababni isaas dhala walmakaa kan shallagamu maallaqa ijoo irratti dabalataan dhala duraan argame kamiyyuu irratti waan ta’eef. Kanaafuu, yeroon dheeratu dhala baay’ee argachuun kan danda’amu yoo ta’u, kunis bu’aan waliigalaa guddaa argamsiisa.

Qaala'iinsi jireenyaa dhala walmakaa irratti dhiibbaa akkamii qaba?

Qaala’iinsi jireenyaa dhala walmakaa irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu danda’a. Qaala'iinsi jireenyaa akkuma dabalaa deemuun humni bittaa maallaqaa hir'achaa deema, kunis maallaqni walfakkaataan meeshaalee fi tajaajiloota muraasa ni bita jechuudha. Kana jechuun bu’aan dhugaa invastimantii dhala walmakaa qabu irraa argamu bu’aa maqaa irraa gadi ta’a. Fakkeenyaaf, invastimantiin tokko waggaatti dhala %5 walitti makame yoo argate, garuu qaala’iinsi jireenyaa %3 yoo ta’e, bu’aan dhugaa invastimantii irraa argamu %2 qofa. Kanaafuu, bu’aa invastimantii dhala walmakaa qabu yeroo shallagnu qaala’iinsa jireenyaa ilaaluun barbaachisaa dha.

Fayyadama Dantaa Walmakaa

Faayinaansii Dhuunfaa Keessatti Dantaa Walmakaa Akkamitti Fayyadamaa?

Dhala walmakaa faayinaansii dhuunfaaf meeshaa cimaadha. Innis dhala ijoo jalqabaa irratti argame, dabalataan dhala kuufamaa kamiyyuu yeroowwan darban irraati. Kana jechuun yeroo baay’ee qusachuu fi invast gochuu qabdu, dhala walmakaa irraa fayyadamuu dandeessa. Fakkeenyaaf, bu’aa waggaa %5n $1000 yoo invast goote, waggaa 10 booda dhala $650 argatte, waliigala kee $1650tti ol guddisa. Haa ta’u malee, osoo waggoota 20f bu’aa walfakkaatuun maallaqa wal fakkaatu invast gootee, dhala doolaara 1,938 argatta turte, kunis waliigala kee doolaara 2938 ta’a. Kun humna dhala walmakaa ti.

Gabaa Aksiyoonaa Keessatti Dhala Walmakaa Akkamitti Fayyadama?

Dhala walmakaa gabaa aksiyoonaa keessatti meeshaa cimaadha, sababiin isaas invastaroota invastimantii jalqabaa isaanii fi dhala duraan argatan irraa dhala akka argatan waan taasisuufi. Kana jechuun invastimentiin tokko yeroo dheeraaf aksiyoona tokko yoo qabate maallaqa baay’ee irraa argachuu danda’u jechuudha. Dhala walmakaa yeroon gatii portfoolii aksiyoonaa guddisuuf itti fayyadamuun ni danda’ama, sababiin isaas dhala invastimantii jalqabaa irraa argame deebi’ee invastimantii fi walmakaa waan ta’eef. Kunis invastaroota bu’aa isaanii guddisuu fi yeroo dheeraa keessatti qabeenya akka ijaaran gargaaruu danda’a.

Karoora Sooramaa Keessatti Gaheen Dhala Walmakaa Maali?

Dhala walmakaa yeroo sooramaaf karoorfattan waan barbaachisaa ilaalamuu qabudha. Innis dhala ijoo jalqabaa irratti argame, dabalataan dhala yeroo darbe argame kamiyyuu dha. Kana jechuun maallaqni sun hamma dheeratu invastimantii godhame guddachaa deema jechuudha. Dhala walmakaan yeroon darbaa deemuun fandii sooramaa guddisuuf gargaaruu waan danda’uuf karoora sooramaatiif meeshaa cimaa ta’uu danda’a. Dhala walmakaa akkamitti akka hojjetu hubachuu fi qusannaan sooramaa akka guddatu gochuuf haaluma kanaan karoorfachuun barbaachisaa dha.

Dhala Walmakaa Liqaa Kaffaluuf Akkamitti Fayyadamuun Danda'ama?

Dhala walmakaa humna kompaawundii fayyadamuun liqaa kaffaluuf itti fayyadamuun ni danda’ama. Dhala yeroo walitti makamu, maallaqa ijoo liqii irratti dabalama, achiis dhala sun maallaqa ijoo haaraa ol’aanaa ta’e irratti shallagama. Kana jechuun dhala liqii irraa argamu yeroo kompaawundii tokkoon tokkoon isaa wajjin dabalaa waan deemuuf liqeessaan liqii sana dafee akka kaffalu taasisa.

Invastimantii Yeroo Dheeraa Irratti Dhala Walmakaa Maal Qaba?

Dhala walmakaa invastimantii yeroo dheeraaf meeshaa cimaadha, sababiin isaas invastaroota invastimantii jalqabaa isaanii fi dhala duraan argatan irratti dhala akka argatan waan taasisuufi. Kana jechuun invastimentiin tokko yeroo dheeraaf invastimantii tokko yoo qabate maallaqni isaanii guddata jechuudha. Bu’aan kompaawundii guddaa ta’uu waan danda’uuf, fedhiin walmakaa yeroon qabeenya ijaaruuf karaa guddaa ta’uu danda’a. Haa ta’u malee, dhala walmakaa invastaroota irrattis hojjechuu akka danda’u yoo invastimantiin isaanii raawwii gaarii hin arganne yaadachuun barbaachisaadha. Kanaafuu, invastimantii yeroo dheeraa kamiyyuu irratti waadaa galuu dura balaa fi bu’aa isaa of eeggannoodhaan ilaaluun barbaachisaadha.

Dhala Walmakaa Invastimantii Biroo wajjin wal bira qabuu

Faayidaan Dhala Walmakaa Filannoo Invastimantii Biroo wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu maali?

Dhala walmakaan yeroon qabeenya guddisuuf meeshaa cimaadha. Filannoo invastimantii biroo irraa adda ta’ee, dhala walmakaa maallaqa ijoo fi dhala yeroowwan darban irraa argatte lamaan irratti dhala akka argattu si dandeessisa. Kana jechuun yeroo dheeraa invast gootan maallaqni keessan guddata jechuudha. Dhala walmakaa yeroon qabeenya ijaaruuf karaa guddaa ta’uu danda’a, sababiin isaas dhala argame walmakaa fi guddina guddaa waan ta’eef.

Dhala Walmakaa (Compound Interest) Istookii wajjin akkamiin wal bira qabamee ilaalama?

Dhala walmakaa gosa invastimantii maallaqa ijoo invastimantii fi dhala argatte irratti dhala argachuuf si dandeessisudha. Gosti invastimantii kun lamaan isaaniiyyuu carraa guddinaa waan dhiyeessanif aksiyoonaa wajjin wal bira qabamee ilaalamuu danda’a. Haa ta’u malee, aksiyoononni jijjiirama gabaa waan qabaniifi caalaatti jijjiirama qabaachuu waan danda’aniif dhala walmakaa caalaa bu’aa olaanaa dhiyeessuu barbaadu. Dhala walmakaa yeroon darbaa deemuun bu’aa dhaabbataa waan ta’eef filannoo nageenya qabudha.

Faayidaa fi Miidhaan Dhala Walmakaa Riil Isteeti Waliin Walbira Qabsiisuun Maali?

Dhala walmakaa yeroon qabeenya kee guddisuuf karaa gaarii ta’uu danda’a, sababiin isaas dhala ijoo fi dhala duraan argatte irratti akka argattu si dandeessisa. Haa ta’u malee, invastimantii balaa qabus ta’uu danda’a, sababiin isaas saffisi bu’aa tilmaamamuu kan hin dandeenye ta’uu waan danda’uuf yeroon bu’aa arguuf fudhatu dheeraa ta’uu danda’a. Gama biraatiin, gatiin qabeenya sanaa yeroon dabaluu waan danda’uuf, bu’aa tasgabbaa’aa ta’e argamsiisuu danda’a.

Dhala Walmakaa Boondii wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu akkamitti?

Dhala walmakaa gosa invastimantii maallaqa ijoo fi dhala yeroon argame irratti dhala argachuuf si dandeessisudha. Gosti invastimantii kun boondii irraa adda yoo ta’u, kunis gosa meeshaa liqaa yeroo murtaa’e keessatti dhala murtaa’e kaffaludha. Boondiin akka waliigalaatti dhala walmakaa caalaa invastimantii nageenya qabu ta’ee fudhatama, sababiin isaas saffisi bu’aa dursee kan beekamuu fi maallaqni ijoo wabii waan ta’eef. Haa ta’u malee, dhala argame yeroon deebi’ee invastimantii fi kompaawundii waan ta’eef yeroon darbaa deemuun bu’aa olaanaa dhiyeessuu danda’a.

Yeroo Dantaa Walmakaatiin Invastimantii Hojjennu Gaheen Hedduminaan Maali?

Yeroo dhala kompaawundiitiin invastimantii goonu, adda adda ta’uun waan barbaachisaa ilaalamuu qabuudha. Invastimantii keessan adda addaa gochuudhaan sababa jijjiirama gabaatiin maallaqa dhabuu hir’isuu dandeessu. Sababni isaas yeroo adda addaa gootu invastimantii kee gita qabeenya adda addaa kan akka aksiyoonaa, boondii fi maallaqa callaa irratti babal’atta. Haala kanaan, yoo gita qabeenya tokko ga’umsa gaarii hin qabne, gita qabeenya biroo ammallee bu’aa kennuu danda’uu danda’u.

References & Citations:

  1. The mathematical economics of compound interest: a 4,000‐year overview (opens in a new tab) by M Hudson
  2. Of compound interest (opens in a new tab) by E Halley
  3. The compound interest law and plant growth (opens in a new tab) by VH Blackman
  4. An early book on compound interest: Richard Witt's arithmeticall questions (opens in a new tab) by CG Lewin

Gargaarsa Dabalataa Barbaadduu? Armaan Gaditti Blogwwan Mata Duree kanaan Walqabatan Muraasni

Dhala Salphaa Akkamitti Shallaguu Danda'a?Kaffaltii Liqii Akkamitti Shallaguu Danda’a?Firaakshinoota Walxaxaa Akkamittan Salphisuu Danda’a?

Fiiziksii

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated: 21/09/2023

Views: 5961

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.